گستره موضوع شناختی در پژوهش¬های ناظر بر مباحث عدالت و توسعه

نویسنده

استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

عدالت و رشد، پیشرفت و توسعه از جمله مفاهیمی هستند که مطلوب بالذات بشریت در همه اعصار و ازمنه و منتهی آمال هر انسانی در هر زمان و مکانی بوده است. کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را می­توان سراغ گرفت که آن­ها را در شعارهای خود مطرح نکرده باشد. اما و در عین حال، دو مفهوم عدالت و توسعه، در چنبره تقابل مالوف مادی- معنوی و دلالت­های ثبوتی و اثباتی آن، افتاده و خود به تمایز و دوگانی مهم در معارف انسانی تبدیل شده­اند. نگرشی قائل بر تعارض و تضاد بین ایندو است، و نگرشی دیگر به تلائم و سازگاری نظر می­دهد و این دو را لازم و ملزوم هم می­داند. بدین ترتیب، به هر میزان که نگرش اول مانعی جدی در شکل گیری ادبیات ناظر بر تعاملات نظری و مفهومی بین دو مبحث توسعه و عدالت شده و صرفاً به بسط نظری مطالعاتی که نافی یکی از این دو به هزینه دیگری بوده باشد، منجر شده است،‌ نگرش دوم این دو را در کنار هم و تعامل دو سویه با هم می­انگارد و از اینرو راه را برای پژوهش­های بیشتر باز و قابل تداوم می­نمایاند. در این نوشته در پی انجام یک امکان سنجی و ارائه تصاویری از  گستره­های پژوهشی ممکن و تقویت نگرش دوم در پژوهش­های ناظر بر مباحث توسعه و عدالت هستیم. بدینوسیله در پی آن برآمده­ایم تا نقشه راه مطالعات مربوط به توسعه مبتنی بر عدالت را ترسیم کرده باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Conceptual Realm in the Researches of Justice and Development

نویسنده [English]

  • Adel Paighmi

چکیده [English]

Justice, growth, progress and development are from the topics that have been
important for the human being in all ages; in fact, they have been the utopia for
everybody in every time. One can very rarely find any school of thought that does
not consider these topics as their main mottos. However, the two concepts of justice
and development has been the area for high discussion between researchers and has
bring about a high level of dichotomy and duality in the human studies. From one
hand, there is a view that believes that these two concepts are contradictory to each
other and on the other hand, there is a view that believes these two concepts are
complementary to each other. So the first point of view is an obstacle toward the
formation of the literature in the theorization of the development and justice area
and the second point of view tries to join these two concepts and hence finds way for
more theoretical research in this field.
This paper tries to do a possibility study in this regards and so defends the second
point of view. For doing so, first of all, the theories of development and income
distribution, which is related to the topic of justice, are evaluated shortly and then,
by decomposing the subjects of justice and development into nine components and
forming a matrix, we draw the realm of research topics in the area of development
and justice. Then, by extending some cells of this matrix into distinguished tables,
we show that there are quite a few research topics for researchers. In other words,
the research map in the field of development and justice is drown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • development
  • Progress
  • justice-based development