کلیدواژه‌ها = دینداری، چرخش انگیزه‌ها، نظریه بازی‌ها، تولید گروهی، مطالعه آزمایشگاهی، اقتصاد رفتاری. طبقه‌بندی JEL: C92