دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، آبان 1391 (علمی- پژوهشی) 
خط مشی و اهداف انتشار دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

صفحه 5-7

10.30497/ies.2012.1450

محمدمهدی عسکری (سردبیر)


نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز

صفحه 7-27

10.30497/ies.2012.1444

الیاس نادران؛ محمد نعمتی


تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری

صفحه 29-58

10.30497/ies.2012.1445

علی حسن زاده؛ اعظم احمدیان


تنزیل عادلانه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان¬پذیر

صفحه 59-82

10.30497/ies.2012.1446

محمد مهدی عسکری؛ ابوالقاسم توحیدی نیا


نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 83-101

10.30497/ies.2012.1447

صادق بختیاری؛ حسین میسمی؛ محمد سلیمانی


مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور)

صفحه 103-139

10.30497/ies.2012.1448

حجت اله عبدالملکی؛ محمدهادی زاهدی وفا؛ مهدی گلدوزها


نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین

صفحه 141-161

10.30497/ies.2012.1449

اسداله فرزین وش؛ محمدتقی محبی